yz photoblog | a forgotten photoblog | Field Of Ice | 2009-01-26 01:00:00