yz photoblog | a forgotten photoblog | Three | 2009-01-23 01:00:00