yz photoblog | a forgotten photoblog | The favorite boat | 2008-04-27 07:00:00