yz photoblog | a forgotten photoblog | Leaf on the lake | 2008-04-26 07:00:00