yz photoblog | a forgotten photoblog | Cortona | 2008-04-25 07:00:00