yz photoblog | a forgotten photoblog | Scared | 2008-12-16 01:00:00