yz photoblog | a forgotten photoblog | My Piano | 2008-12-13 01:00:00