yz photoblog | a forgotten photoblog | Madrid | 2008-04-23 07:00:00