yz photoblog | a forgotten photoblog | Swing | 2008-04-22 07:00:00