yz photoblog | a forgotten photoblog | Tribute to Hitchcock | 2008-11-17 01:00:00