yz photoblog | a forgotten photoblog | Back to film | 2008-11-12 01:00:00