yz photoblog | a forgotten photoblog | Street portrait | 2008-11-04 01:00:00