yz photoblog | a forgotten photoblog | Velence Beach | 2008-10-20 01:00:00