yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga | 2008-10-26 01:00:00