yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake traffic | 2008-10-19 01:00:00