yz photoblog | a forgotten photoblog | Radiant tree | 2008-10-12 01:00:00