yz photoblog | a forgotten photoblog | Spring of Life | 2008-10-11 01:00:00