yz photoblog | a forgotten photoblog | Zoli reprocessed | 2008-10-02 01:00:00