yz photoblog | a forgotten photoblog | Shit happens | 2008-09-28 07:00:00