yz photoblog | a forgotten photoblog | Lonely tree #2 | 2008-09-17 07:00:00