yz photoblog | a forgotten photoblog | Forest softness #2 | 2008-09-15 07:00:00