yz photoblog | a forgotten photoblog | Forest softness | 2008-09-14 07:00:00