yz photoblog | a forgotten photoblog | Birthday Portrait | 2012-12-23 23:00:00