yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat On Dry | 2012-12-15 23:00:00