yz photoblog | a forgotten photoblog | Preparing To Take Off | 2012-11-28 23:00:00