yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat detail #4 | 2008-09-07 07:00:00