yz photoblog | a forgotten photoblog | Corner | 2012-11-07 23:00:00