yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence on film | 2008-09-03 07:00:00