yz photoblog | a forgotten photoblog | Street Corner | 2012-10-02 23:00:00