yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry | 2012-09-21 23:00:00