yz photoblog | a forgotten photoblog | Pastoral | 2012-06-11 23:00:34