yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2008-04-14 07:16:35