yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Zen #2 | 2012-05-15 00:10:27