yz photoblog | a forgotten photoblog | Strange Encounter | 2012-04-22 07:07:53