yz photoblog | a forgotten photoblog | Burning | 2012-03-12 10:56:56