yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga on film #3 | 2008-08-17 07:00:00