yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga on film #2 | 2008-08-16 07:00:00