yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga on film | 2008-08-15 07:00:00