yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga stairs #2 | 2008-08-14 07:00:00