yz photoblog | a forgotten photoblog | Sperlonga | 2008-08-12 07:00:00