yz photoblog | a forgotten photoblog | Omen | 2011-12-16 22:00:00