yz photoblog | a forgotten photoblog | Lonely tree | 2008-08-09 07:00:00