yz photoblog | a forgotten photoblog | Pienza | 2008-08-06 07:00:00