yz photoblog | a forgotten photoblog | Metro | 2011-11-06 22:00:00