yz photoblog | a forgotten photoblog | City Geometry #5 | 2011-11-02 22:00:00