yz photoblog | a forgotten photoblog | Rose | 2011-10-20 22:00:00