yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #7 | 2011-10-16 22:00:00