yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #5 | 2011-10-14 22:00:00