yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #4 | 2011-10-13 22:00:00