yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #3 | 2011-10-12 22:00:00